İçindekiler
Formasyon Türleri
Head Shoulder Tops
Head Shoulder Bottoms
Triple Tops
Triple Bottoms
Double Tops
Double Bottoms
Broadening Formation Asc.
Broadening Formation Desc.
Triangles Asc.
Triangles Desc.
Triangles Sym.
Wedges Asc.
Wedges Desc.
Wedges Rising
Wedges Falling
Flag/Pennant Rising
Flag/Pennant Falling
Formasyonların Özellikleri
Sağlık
Uyumluluk
Sapma
Formasyon Durumu
Onaylanmamış
Onaylanmış
Yarım Fiyat Hedefine Ulaşmış
Başarılı
Başarısız
Başarısız (Onaylanmadan)
Başarısız (Yarım Hedef Sonrası)

Matriks Formasyon Analizi Modülü

Matriks Formasyon Analiz Modülü; hisse senetleri, vadeli kontratlar, endeksler ve paritelerde oluşan formasyonları otomatik olarak tespit ederek kullanıcılara sunar. Kullanıcıların formasyonlara yatırım yapmasını kolaylaştırmak için 17 farklı tipte formasyonu tespit ederek, pek çok farklı formasyon özelliği hesaplar ve kullanıcıya sunar. Bu özet niteliğindeki değerler, kullanıcı formasyonun grafiğine bakmadan formasyon hakkında bilgi sahibi olmasını formasyonları filtrelemesini sağlar. Bu özelliklerin hem kendi aralarında, hem de grafikle birlikte değerlendirilmesi formasyon hakkında yatırım bilgisi sağlayabilmektedir.

Formasyon Türleri

Matriks Formasyon Analizi Modülü, tam 17 farklı formasyonu tespit edebilmektedir. Bu formasyonlar alttaki gibi isimlendirilmiştir;

Head Shoulder Tops

Genellikle fiyatların maksimum seviyelere çıktığı zamanlarda oluşan bir düşüş formasyondur. İlk önce küçük bir tepe oluşur ardından büyük bir tepe formasyonun en yüksek değerini oluşturur. Büyük tepenin ardından ilk tepe seviyelerini zorlayan son bir tepe oluşur ve bu seviye geçilemezse formasyon aşağı doğru devam eder. Omuz-baş-omuz şekli oluşturur. Burada orta tepenin iki dip noktasından bir doğru çizilir (boyun doğrusu), bu doğru geçildiği zaman formasyon onaylanmış olur. Fiyat hedefi onaylandığı değerden en yüksek tepe ile boyun doğrusu arasındaki yükseklik çıkarılarak bulunur. Bazen boyun doğrusu çok eğik olduğu zaman bu doğrunun düşen fiyatlar ile kesilmesi mümkün değilse onay noktasının tespiti için minimum vadinin geçilmesine bakılır.

Head Shoulder Bottoms

Head Shoulder Tops'ın zıttı şekilde özetlenebilecek bu formasyon bir artış formasyonudur. Fiyatların yıllık minimum seviyelerinde olduğu tarihlerde daha sıklıkla karşılaşılır. İlk önce küçük bir vadi oluşur. Sonrasında büyük bir vadi formasyonun en dip noktasına iner. Büyük vadinin ardından ilk dip seviyelerini zorlayan son bir vadi oluşur ve bu seviye geçilemezse formasyon yukarı doğru devam eder. Ters bir Omuz-baş-omuz şekli oluşturur. Burada Head Shoulder Tops'taki gibi ortadaki vadinin iki tepe noktasından bir doğru çizilir (boyun doğrusu), bu doğru geçildiği zaman formasyon onaylanmış olur. Fiyat hedefi onaylandığı değerin üzerine en düşük tepe ile boyun doğrusu arasındaki yükseklik eklenerek bulunur.

Triple Tops

Tepe noktaları birbirine yakın üç tepeden oluşan bir düşüş formasyonudur. Üç tepenin de yükseklikleri ve dip noktalarının ulaştıkları değerlerin birbirine yakın olması önemlidir. Üç tepe oluştuktan sonra formasyon içindeki en düşük vadi geçilirse formasyon onaylanır ve aşağı doğru harekete geçer. Formasyonun fiyat hedefi en düşük vadiden formasyonun boyutunun çıkarılması ile bulunur.

Triple Bottoms

Triple Tops formasyonun zıttı şekilde üç adet yakın dip değerlerine sahip vadilerden oluşur. Üç vadinin de derinlikleri ve aradaki tepe noktalarının ulaştıkları değerlerin birbirine yakın olması önemlidir. Üç dip oluştuktan sonra formasyon içindeki en yüksek tepe geçilirse formasyon onaylanır ve yukarı doğru harekete geçer. Formasyonun fiyat hedefi en yüksek tepeye formasyonun boyutunun eklenmesi ile bulunur.

Double Tops

Double Tops formasyonu birbirine yakın değerlere sahip iki tepeden oluşur. Formasyonun yüksekliği, tepe değerlerinin birbirine yakın ve tepelerin simetrik olması önemlidir. Formasyonun vadisi dik olabileceği gibi yayvan da olabilir. İki tepe oluştuktan sonra aradaki vadideki değer geçilirse formasyon onaylanmış olur ve bu değerden formasyonun boyu çıkarılarak fiyat hedefi saptanır. Onaylanmanın hemen ardından veya onaylanmadan çok küçük bir tepe oluşturabilir. Bu tepe de aşağı doğru devam ederse formasyon daha da önem kazanır.

İkili tepeler genellikle bir tepe daha yaparak üçlü tepelere dönüşebilir. Bu sebeple onaylanmasını beklemeden formasyona girilmemesi gereklidir.

Double Bottoms

Double Tops'ın zıttı şekilde oluşan bu formasyon birbirine yakın değerlere sahip iki vadiden oluşur. Formasyonun yüksekliği, dip değerlerinin birbirine yakın ve vadilerin simetrik olması önemlidir. Formasyonun ortası dik olabileceği gibi yayvan da olabilir. İki vadi oluştuktan sonra aradaki tepedeki değer geçilirse formasyon onaylanmış olur ve bu değere formasyonun boyu eklenerek fiyat hedefi saptanır. Onaylanmanın hemen ardından veya onaylanmadan çok küçük bir vadi oluşturabilir. Bu tepe de yukarı doğru devam ederse formasyon daha da önem kazanır.

İkili vadiler genellikle bir vadi daha yaparak Triple Bottoms'a dönüşebilir. Buna göre onaylanmasını beklemeden formasyona girilmemesi gereklidir.

Broadening Formation Asc.

Broadening Formation Asc. giderek büyüyen tepelerden oluşan bir düşüş formasyondur. Formasyonun dip noktalarının birbirine yakın olması gereklidir. Ayrıca formasyonu oluşturan tepeleri birleştiren bir çizgi çekildiği zaman bu çizgiye değen, yaklaşan ya da bir miktar geçen değerler olmalıdır. Değerler formasyon tabanını oluşturan ve tepelerini birleştiren doğrular arasında kaldığı sürece bozulmaz. Ama tepelerin giderek büyümesi de formasyonun devamı için gereklidir. Son tepesini oluşturan formasyondaki değerler formasyonun tabanını geçtiği zaman formasyon boyu kadar aşağı hareket beklenir.

Bu formasyonun kaç tepe oluşturacağı bilinemeyeceği için modülümüz formasyonu olabildiğince takip etmeye çalışır. Formasyonun belli kuralları bozması halinde formasyon iptal edilir. Kullanıcı da aynı şekilde formasyonun gidişatını takip etmelidir.

Broadening Formation Desc.

Broadening Formation Desc. aşağı doğru giderek büyüyen vadilerden oluşan bir artış formasyondur. Formasyonun tepe noktalarının birbirine yakın olması gereklidir. Ayrıca formasyonu oluşturan dipleri birleştiren bir çizgi çekildiği zaman bu çizgiye değen, yaklaşan ya da bir miktar geçen değerler olmalıdır. Değerler formasyon tavanını oluşturan ve diplerini birleştiren doğrular arasında kaldığı sürece bozulmaz. Ama vadilerin giderek büyümesi de formasyonun devamı için gereklidir. Son vadisinden yükselişe doğru geçen formasyondaki değerler formasyonun tavanını geçtiği zaman formasyon boyu kadar yukarı hareket beklenir.

Bu formasyonun kaç vadi oluşturacağı bilinemeyeceği için modülümüz formasyonu olabildiğince takip etmeye çalışır. Formasyonun belli kuralları bozması halinde formasyon iptal edilir. Kullanıcı da aynı şekilde formasyonun gidişatını takip etmelidir.

Triangles Asc.

Triangles Asc. yukarı doğru gittikçe küçülen tepelerden oluşan bir artış formasyonudur. Formasyonun tepe noktalarının birbirine yakın olması önemlidir. Dipler birleştirildiğinde oluşan doğruya formasyon içinde temaslar, küçük taşmalar olabilir. Tavanı ve dipleri birleştiren çizgiler kesiştirildiğinde bir üçgen oluşur. Formasyonun devamlılığı için değerlerin bu üçgen içerisinde kalması gereklidir. Değerler formasyon tavanını geçtiği zaman, değerlerin formasyon boyu kadar artması beklenir.

Triangles Desc.

Triangles Desc. aşağı doğru gittikçe küçülen tepelerden oluşan bir düşüş formasyonudur. Formasyonun tabanını oluşturan dip noktalarının birbirine yakın olması önemlidir. Tepeler birleştirildiğinde oluşan doğruya formasyon içinde temaslar, küçük taşmalar olabilir. Tabanı ve tepeleri birleştiren çizgiler kesiştirildiğinde bir üçgen oluşur. Formasyonun devamlılığı için değerlerin bu üçgen içerisinde kalması gereklidir. Değerler formasyon tabanından aşağı düştüğü zaman, değerlerin formasyon boyu kadar düşmesi beklenir.

Triangles Sym.

Triangles Sym. simetrik olarak küçülen tepe ve diplerden oluşan bir formasyondur. Fiyat aralığında bir sıkışma ifade eder, hisseyi elinde bulunduran alıcı ve satıcılar dengededir. Bu sebeple değerler gittikçe küçülen bir aralıkta değişmeye başlar. Büyük bir kırılmadan sonra hissenin yöne belli olmuş olur ve değerler o yöne devam eder. Tepeler ve dipler birleştirildiğine oluşan iki doğru aşağı ya da yukarı doğru geçilebilir. Aşağı doğru geçildiğinde düşüş, yukarı doğru geçildiğinde ise değerlerde artış beklenir.Formasyon onaylandıktan belli bir süre sonra da yatay devam edebilir.

Wedges Asc.

Wedges Asc. yukarı doğru artan bir trend içerisinde gittikçe büyüyen boyutlarda tepe ve dipten oluşan bir düşüş formasyonudur. Broadening Formation Asc. ile benzer bir yapıdadır ve yükselen trend içerisindedir. Formasyonun devamlılığı için değerlerin tepeleri birleştiren doğru ile dipleri birleştiren doğru arasında kalması gereklidir. Değerlerin bu iki doğruya temas etmesi ya da küçük miktarda geçmesi formasyonun güvenilirliğini arttırır. Ne kadar tepe ve dip oluşturacağı bilinemeyen bu formasyon uzun süre beklenen aralıkta salınabilir. Bu sebeple uzun süre Onaylanmamış konumunda kalabilirler. Dipleri birleştiren doğru aşağı doğru kırıldığı zaman değerlerin formasyonun başlangıç noktası olan en küçük değere inmesi beklenir.

Bu formasyonlar yükselen trendler içinde, iç içe birden çok bulunabilirler. Büyük boyutlarda bir Wedges Asc.'i müteakip tepe noktasında bir Head Shoulder Tops oluşabilir. İkisi birlikte bulunduğu zaman çok daha geçerliliğe sahiptir.

Wedges Desc.

Wedges Desc. aşağı doğru bir trend içerisinde gittikçe büyüyen boyutlarda tepe ve dipten oluşan bir artış formasyonudur. Broadening Formation Desc. ile benzer bir yapıdadır ve düşen trend içerisindedir. Formasyonun devamlılığı için değerlerin tepeleri birleştiren doğru ile dipleri birleştiren doğru arasında kalması gereklidir. Değerlerin bu iki doğruya temas etmesi ya da küçük miktarda geçmesi formasyonun güvenilirliğini arttırır. Ne kadar tepe ve dip oluşturacağı bilinemeyen bu formasyon uzun süre beklenen aralıkta salınabilir. Bu sebeple uzun süre Onaylanmamış konumunda kalabilirler. Tepeleri birleştiren doğru yukarı doğru kırıldığı zaman değerlerin formasyonun başlangıç noktası olan en yüksek değere çıkması beklenir.

Bu formasyonlar aşağı trendler içinde, iç içe birden çok bulunabilirler. Büyük boyutlarda bir Wedges Desc., Head Shoulder Tops ardından oluşabilir. En düşük değerlere ulaştığı zaman Double Bottoms/Triple Bottom gibi bir artış formasyonu oluşabilir. Bu durum formasyonu daha geçerli hale getirir.

Wedges Rising

Wedges Rising yukarı yönlü bir trend içinde gittikçe küçülen tepe ve diplerden oluşan bir düşüş formasyonudur. Fiyat aralığı gittikçe küçülen oldukça dikleşebilen bir formasyondur. Formasyon ne kadar dik ise düşüşün de o kadar dik olacağını gösterir. Formasyonu sınırlayan iki doğru vardır; tepe noktaları birleştiren doğru ve ikinci dip ile üçüncü dibi birleştiren doğru. Bu iki doğru arasında formasyon salınır ve iki doğruya da değerlerin yaklaşması formasyon için önemlidir. Son nokta formasyon henüz onaylanmadan tespit edilmeye çalışıldığı için alttan sınırlayan doğruya yakın olmayabilir. Değerler formasyonu alttan sınırlayan doğruyu kırdığı zaman fiyat hedefi formasyonun en düşük değeri olur.

Wedges Rising, pek çok farklı eğimde ve boyutta bulunabilir. En kritik özelliği tepe ve diplerin giderek küçülmesi ve yükselmesidir. Sıkışan fiyatlar bir yerden sonra düşüşe geçer. Eğer onaylanması sonrası değerler dik bir iniş gerçekleştirmezse aynı fiyat aralığında salınabilir ve fiyat hedefini tutturamayabilir. Bu noktada grafikte oluşan yeni formasyonlarla birlikte yorumlanması gerekir. Formasyon büyüdükçe daha da fark oluşan fiyat hedefini tutturması zorlaşır. Genellikle düşüş oluşacağına dair fikir yürütülmesini sağlayabilir.

Wedges Falling

Wedges Falling aşağı yönlü bir trend içinde gittikçe küçülen tepe ve diplerden oluşan bir düşüş formasyonudur. Wedges Rising'in zıttı şekilde yorumlanabilir. Fiyat aralığı gittikçe küçülen oldukça dikleşebilen bir formasyondur. Formasyon ne kadar dik ise yükselişin de o kadar dik olacağını gösterir. Formasyonu sınırlayan iki doğru vardır; tepe noktaları birleştiren doğru ve ikinci dip ile üçüncü dibi birleştiren doğru. Bu iki doğru arasında formasyon salınır ve iki doğruya da değerlerin yaklaşması formasyon için önemlidir. Son nokta formasyon henüz onaylanmadan tespit edilmeye çalışıldığı için alttan sınırlayan doğruya yakın olmayabilir. Değerler formasyonu üstten sınırlayan doğruyu kırdığı zaman fiyat hedefi formasyonun en yüksek değeri olur.

Wedges Falling, çok sıklıkla karşılaşılan bir formasyondur. Aslında grafiği izlenen hisse üzerinde satıcıların gittikçe güç kaybettiğini gösterir. Satıcıları dengelemeye çalışan alıcılar ilk başlarda aynı sertlikte tepkiler vererek önceki tepeye ulaşmaya çalışırlar. Sürekli olarak alıcı ve satıcılar arasındaki bu savaş en sonunda iki tarafın da hisse hakkında sert tepkiler vermeyi bırakarak fiyatların küçük bir aralıkta değişmesiyle sonuçlanır. Bu noktadan sonra sert satışlar nadiren görülür, genellikle hisse oluşturduğu düşüşün zıttını yaparak eski değerine yükselir. Ama ani bir çıkış gerçekleşmezse tekrardan düşüşe geçebilir, bu sebeple takip edilmelidir. Formasyon büyüdükçe yükselen fiyat hedefini tutturma olasılığı düşer.

Flag/Pennant Rising

Flag/Pennant Rising, hızlı çıkış trendlerinde çıkışın bir süreliğine durakladığı anlarda oluşan bir artış formasyonudur. İlk çıkış sonrası değerler aynı aralıkta salınabileceği gibi daralan bir aralıkta da salınabilir. İki formasyon birbirine benzer olduğu için modülde aynı ad altında toplanmıştır. Bu bir sürelik bekleme sonrası değerler formasyonun tepelerini birleştiren doğruyu kırdığı zaman yukarı doğru hareket eder. Fiyat hedefi onay fiyatına formasyonun boyunun eklenmesi ile bulunur. Bu formasyon özellikle bayrak/flama kesimini oluşturan değerlerin birbirine yakın olmasında da oldukça anlamlıdır. Bu sebeple uyumluluk ve sapma değerlerine diğer formasyonlardaki gibi önem verilmemesi gereklidir.

Formasyon büyüdükçe fiyat hedefi çok yükselebilir bu durumda fiyat hedefini tutturamayabilir ama ani bir kırılma büyük oranda çıkış belirtir. Bayrak/flama kesiminin çok uzaması formasyonun bozulduğunu ima eder. Bu formasyon bir Head Shoulder Tops formasyonunun ilk çıkış omuzunu oluşturabilir.

Flag/Pennant Falling

Flag/Pennant Falling, hızlı düşüş trendlerinde düşüşün bir süreliğine durakladığı anlarda oluşan bir düşüş formasyonudur. İlk düşüş sonrası değerler aynı aralıkta salınabileceği gibi daralan bir aralıkta da salınabilir. İki formasyon birbirine benzer olduğu için modülde aynı ad altında toplanmıştır. Bu bir sürelik bekleme sonrası değerler formasyonun diplerini birleştiren doğruyu kırdığı zaman aşağı doğru hareket eder. Fiyat hedefi onay fiyatından formasyonun boyunun çıkarılması ile bulunur. Bu formasyon özellikle bayrak/flama kesimini oluşturan değerlerin birbirine yakın olmasında da oldukça anlamlıdır. Bu sebeple uyumluluk ve sapma değerlerine diğer formasyonlardaki gibi önem verilmemesi gereklidir.

Formasyon büyüdükçe fiyat hedefi çok düşebilir bu durumda fiyat hedefini tutturamayabilir ama ani bir kırılma büyük oranda düşüş belirtir. Bayrak/flama kesiminin çok uzaması formasyonun bozulduğunu ima eder.

Formasyonların Özellikleri

Matriks Formasyon Analizi Modülü, kullanıcıların formasyonlara yatırım yapmasını kolaylaştırmak için pek çok farklı formasyon özelliği hesaplar ve kullanıcıya sunar. Bu özet niteliğindeki değerler, kullanıcı formasyonun grafiğine bakmadan formasyon hakkında bilgi sahibi olmasını formasyonları filtrelemesini sağlar. Bu özelliklerin hem kendi aralarında hem de grafikle birlikte değerlendirilmesi formasyon hakkında yatırım bilgisi sağlayabilir.

Sağlık

Formasyonlar onaylanmalarının ardından oldukça uzun süre devam edebilirler. Bu sebeple formasyonlar belirlenen fiyat hedefine ulaşırken ters yönde hareket etmeye başlayabilir ve geri dönerek fiyat hedefine ulaşabilir ya da onaylanır onaylanmaz beklenenin zıttı yönde hareket ederek zarar ettirmeye başlayabilir ve ardından kara geçebilir. Formasyonun sadece karda ya da zararda olmasına bakarak yatırıma karar vermek oldukça riskli olabilir.

Sağlık özelliği formasyonun onay fiyatını baz alarak formasyonun onaylanmasından o ana değin salındığı kar zarar aralığı hakkında bilgi verir. Eğer formasyon onaylandığı günden bu güne en iyi konumda ise sağlık en yüksek, en kötü durumda ise sağlık en düşük değere sahip olur. Tabi ki en yüksek sağlık değerine sahip olan bir formasyon ters yöne ilerleyebilir. Bu sebeple sağlıktaki değişimin takip edilmesi gerekir. Yani sağlığı düşüyorsa formasyon ters yöne ilerliyor, sağlığı yükseliyorsa doğru yönde ilerliyor demektir. Örneğin karda olan bir formasyonun sağlığı düşüyorsa ters yönde ilerliyor ve zarar ettirebilir anlamına gelir.

Grafik üzerinde sağlık değeri onaylanmanın ardından tarihsel olarak gözlemlenebilir. Sağlık değeri fiyat grafiğinin üzerine çizilmiştir, tamemen yeşil olan günler sağlığın 100, kırmızı olan günler ise sağlığın 0 olduğunu belirtir. Kırmızı kesimi artan bir formasyon çıkılması gerektiğini, yeşil kesimi artan bir formasyon ise girilmesi gerektiğini ifade edebilir. Onaylanmanın ardından grafikte kırmızı gösterilen bir sağlık değeri formasyona girilmemesi gerektiğini ifade eder. Ardından sağlıktaki değişime göre formasyon değerlendirilmelidir.

Sağlık Değeri Resimli Açıklamalar

Beklenenin zıttı yöne gitmiş ve eğer formasyona girilmişse zarar ettirmiş bir formasyon. Şu anda beklenen yöne doğru gittiği için sağlık değeri 66/100 ve artıyor. Eğer hissenin aşağı doğru devam edeceği düşünülüyorsa formasyon için olumlu bir sağlık değeridir.
Beklenen yöne doğru tırmanışa geçmiş bir formasyon. Şu anda sağlık değeri 100/100 ve eğer düşüşe geçmezse bu değer değişmeyecek.
Beklenen yöne doğru ilerlemiş ve fiyat hedefine ulaşmadan düşüşe geçmiş bir formasyon. Tepedeyken 100 olan sağlık değeri şu anda 53/100. Uzun zamandır çok değişmeyen sağlık değerinden dolayı formasyon değerlendirilmeyebilir.

Uyumluluk

Formasyonun grafikteki değerlere ne kadar uyumlu olduğunu belirten bir değerdir. 0-100 aralığında değer alır. Değer ne kadar yüksekse bulunan formasyon ile grafikteki değerler arasındaki uyum o kadar yüksek demektir. Sadece Matriks Formasyon Analiz Modülü'nde olan bu değer, grafiğe bakmadan formasyonları benzerliklerine göre filtrelemenizi ve fikir edinmenizi sağlar. Aynı şekilde modül en uyumlu formasyonları bu değer ile size sunar. Uyumluluk formasyonun başarılı olup olmayacağı hakkında bir fikir vermemektedir.

Modül, uyumluluk üzerinden bir kısıt koymadan tüm formasyonları bulmaktadır, buradaki amaç kullanıcıya en fazla seçeneği vermek ve kararı kullanıcıya bırakmaktır.

Uyumluluk Değeri Resimli Açıklamalar

Yüksek uyumluluğa (85.68) sahip bir formasyon. Grafikte görüldüğü gibi formasyonu oluşturan sarı çizgiler alttaki hareketleri, gürültüden de soyutlayarak, iyi bir şekilde tanımlamaktadır.
Düşük uyumluluğa (28.43) sahip bir formasyon. Grafikte görüldüğü gibi formasyonu oluşturan sarı çizgiler alttaki hareketleri net bir şekilde tanımlamamaktadır. Bu durumda formasyonun o aralıkta olup olmadığına kullanıcının karar vermesi gereklidir.

Sapma

Formasyonu oluşturan çizgilerler ile alttaki veri arasındaki en yüksek sapmayı gösterir. Alttaki veri formasyonu bozacak derecede birkaç kesimde yükseliş ve inişler yapabilir ama bunlar formasyonun genelini bozmuyorsa uyumluluğu az miktarda etkiler. Sapma değeri ise bu doğru bazlı tekil hataları açıklar. 0-1 aralığında değer alır, 1 değeri en yüksek 0 ise en düşük sapmayı gösterir. Düşük olması sapmanın az olduğunu belirtir. Formasyonlarda doğası gereği sapma bulunur, o yüzden bu değerin çok düşürülmesi fazla filtrelemeye sebep olur. Uyumluluk ile birlikte kullanılması formasyonlar hakkında kullanıcıya daha çok fikir verir.

Sapma Değeri Resimli Açıklamalar

Düşük sapma değerine (0.19) sahip bir formasyon. Görüldüğü üzere grafikteki barların neredeyse tamamı formasyonu oluşturan sarı çizgiler ile uyumludur. Formasyonun uyumluluk değeri de oldukça yüksektir (83.31).
Yüksek sapma değerine (0.9) sahip bir formasyon. Sapma değeri tekil hatayı gösterir, burada da formasyonun orta kesimindeki doğru ile uyumsuzluktan dolayı yüksek bir değer almıştır. Formasyonun veri ile uyumluluğu ise çok kötü değildir (65.7), bu sebeple uyumluluk ile sapma birlikte değerlendirilmelidir.
Normal sapma değerine (0.6) sahip bir formasyon. Sapma değeri burada formasyonun son kesimindeki çıkışı gösteremediği için yükselmiştir. Formasyonun uyumluluğu yüksektir (74.38).

Formasyon Durumu

Formasyonlar, tespit edilmesinden başarılı ya da başarısız olduğu tarihe kadar pek çok farklı durumda bulunabilir. Bu durumlar modülde şu şekilde adlandırılmıştır;

Bu durumlar bir formasyonun yaşam döngüsü süresince girdiği durumlar olarak tanımlanabilir.

Onaylanmamış

Matriks Formasyon Analizi Modülü, formasyonları oluşma esnasında tespit eder. Böylece formasyona en erken girilebilecek anı kullanıcıya yansıtabilir. Formasyonların yatırım yapılabilir olması için belli bir şekil oluşturması ve bir onay fiyatına erişmesi gerekmektedir. Onay fiyatına erişmemiş olan formasyonlar Onaylanmamış durumunda bulunur. Bu formasyonlar bozulmaya açıktır ve bu formasyonlara yatırım yapılması daha çok risk taşır.

Onaylanmamış Durumdaki Formasyonlar Resimli Açıklamalar

Formasyon oluşmuş ama henüz onay değerine yani vadinin altına inmemiş. Bu yüzden formasyon onaylanmamış durumda.

Onaylanmış

Tespit edilen formasyonun oluşturması gereken hareketi tamamladığı ve onay fiyatına eriştiğini belirtir. Bu formasyonlara artık yatırım yapma sinyali gelmiş demektir. Bir formasyon onaylanmasının ardından beklenenin tersi yönde hareket edebilir ve tekrar beklenen yöne dönebilir. Formasyonun başarılı olacağı yönünde bir anlam taşımaz.

Onaylanmış Durumdaki Formasyonlar Resimli Açıklamalar

Formasyon onay fiyatına erişmiş yani ortadaki tepeyi geçmiştir. Onaylanan formasyonların onaylandıkları tarih-saat ve formasyonun başladığı yani sistemin formasyona girdiği fiyat grafiğin altında gösterilmektedir. Onay tarihi grafikte yeşil bir çizgi ile ifade edilmektedir.

Yarım Fiyat Hedefine Ulaşmış

Onaylanmış bir formasyonun belirlenen fiyat hedefi ile onay fiyatının tam arasında kalan değere (yarım fiyat hedefi) ulaştığı anlamına gelir. Formasyonun beklenen değer yönünde hareket ettiğine dair bir bilgi sağlar. Yarım fiyat hedefine ulaşmış durumunda gösterilen bir formasyon zıttı yönde hareket ederek yarım fiyat hedefinin altına düşebilir. Bu durum o anda formasyonun yarım fiyat hedefinin üzerinde olduğunu ifade etmez. Onaylanmasının ardından bir tarihte yarım fiyat hedefini geçtiğini ifade eder.

Yarım Fiyat Hedefine Ulaşmış Durumdaki Formasyonlar Resimli Açıklamalar

Formasyon onay fiyatına erişip onaylandıktan sonra yarım fiyat hedefini geçmiştir. Yarım Fiyat Hedefi grafikte pembe ile gösterilmektedir ve beklenen değer grafiğin altında verilmiştir.
Formasyon onay fiyatına erişip onaylandıktan sonra yarım fiyat hedefini geçmiştir. Ardından yarım fiyat hedefinin aşağısına inmiştir. Belirttiğimiz gibi bu yarım fiyat hedefine ulaşmış durumu anlık olarak fiyat hedefi bilgisini değil tarihsel bilgi sağlamaktadır.

Başarılı

Formasyon tespit edildiğinde belirlenen fiyat hedefine ulaşmış olan formasyonlar başarılı durumuna girer ve sonlanır. Başarılı durumunda bulunan bir formasyon fiyat hedefini aşarak daha iyi sonuçlar elde edebilir. Başarılı durumu formasyonun erişebileceği en iyi değerde anlamına gelmez. Bu sebeple Tamamlanmış Formasyonlar kesiminden aynı formasyon kısıtlı bir süreliğine kullanıcı tarafından takip edilebilir. Bu durumda fiyat hedefine ulaşmamış ama uzun süre devam ederek anlamlılığını yitirdiği için sonlandırılan karlı formasyonlar da bulunabilir.

Başarılı Durumdaki Formasyonlar Resimli Açıklamalar

Formasyon onay fiyatına erişip onaylandıktan sonra yarım fiyat hedefini geçmiştir. Ardından yükselişini sürdürerek fiyat hedefine ulaşmış ve sonlanmıştır. Fiyat hedefinin değeri grafiğin altında belirtilmiş ve grafikte kırmızı çizgi ile işaretlenmiştir. Fiyat hedefine ulaşıldığı tarih-saat ise grafikte mavi çizgi ile gösterilmektedir.
Formasyon onaylandıktan sonra beklenen yönde harekete başlamış ama belirli bir süre boyunca fiyat hedefine ulaşamadığı için erken sonlandırılmıştır. Karda sonlandığı için Başarılı durumundadır.

Başarısız

Formasyonlar Onaylanmış durumuna geçtikten yani yatırım yapılabilir sinyali aldıktan sonra sistem onay değerinden formasyona girmiş gibi çalışır. Bu durumda formasyonun beklenen yönün zıttına hareketlerinde belli bir esneklikle pozisyonunu korur ama zararın daha da artacağından şüpheleniyorsa formasyonu sonlandırır. Bulunan formasyonların her biri kendine özel pek çok başarısızlık koşuluna sahiptir. Tüm bu değerleri kontrol eden sistem, başarısızlık koşullarına erişen formasyonları Başarısız konumuna getirir ve sonlandırır. Aynı başarılı formasyonlarda olduğu gibi uzun süre devam ederek anlamlılığını yitirdiği için sonlandırılan zararda formasyonlar da bu durumda bulunabilir.

Başarısız Durumdaki Formasyonlar Resimli Açıklamalar

Formasyon onaylandıktan sonra beklenen yönde harekete başlamış ama bir süre sonra tersi yönde hareket etmiş bu sebeple sonlandırılmıştır. Formasyonun başarısız bir şekilde sonlandırıldığı tarih grafikte kahverengi ile işaretlenmiştir.
Formasyon onaylandıktan sonra beklenen yönde harekete başlamış ama sonra sabit bir aralıkta kalmış bu sebeple bir süre sonra formasyon anlamsızlaştığı için formasyon başarısız durumuna geçmiş.

Başarısız (Onaylanmadan)

Formasyonlar erken tespit edildikleri için Onaylanmamış durumda yaşam döngüsüne başlarlar. Bu durumdayken yüksek risk taşıyan ve kolaylıkla bozulan formasyonlar başarısız olduklarında bu duruma geçerler. Yatırım sinyali gelmediği için formasyona girmeyen kullanıcıya kar ya da zarar ettirmezler.

Başarısız (Onaylanmadan) Durumdaki Formasyonlar Resimli Açıklamalar

Formasyon onay fiyatına ulaşmadan tersi yönde harekete geçmiş ve formasyon bozulmuş. Kahverengi çizgi ile belirtilen tarih saatte formasyonun şeklinin bozulduğuna karar verildiği için formasyon Başarısız (Onaylanmadan) durumuna geçirilmiş. Kullanıcının zarar edecek bir formasyona girmesi engellenmiştir.

Başarısız (Yarım Hedef Sonrası)

Formasyonlar yarım fiyat hedefine ulaştıktan sonra fiyat hedefine çok yaklaşıp ardından başarısız olabilirler. Bu formasyonlar beklenen yönde bir süre hareket etmiş ve yarım hedefine ulaşmış ama başarısız olmuştur. Kullanıcı bu duruma ulaşmadan formasyonu takip edip kar ederek formasyondan çıkabilir. Sistem başarısız olana kadar formasyonlarda kaldığı için başarılı olmaya yaklaşan ama beklentiyi sağlayamayan bir formasyon bu duruma düşebilir.

Başarısız (Yarım Hedef Sonrası) Durumdaki Formasyonlar Resimli Açıklamalar

Formasyon onay fiyatına ulaşmış ardından beklenen yöne hareket sergileyerek yarım fiyat hedefine ulaşmış ama ardından düşüşe geçmiştir. Sistem zararı azaltmak için formasyonu sonlandırmıştır.